Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR)

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad is wettelijk verplicht en regelt de invloed op het beleid en het functioneren van de school.

In de MR hebben ouders en personeel zitting. Afhankelijk van de onderwerpen kan de oudergeleding en de personeelsgeleding instemmen of adviseren bij de voorstellen die de schooldirectie voorlegt. Iedere school heeft een MR die locatiegebonden zaken bespreekt waarbij de directeur een adviserende rol vervult. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) lijkt op de gewone MR: ook hierin is een ouder- en personeelsgeleding.

Tijdens de GMR-vergaderingen wordt het bestuur vertegenwoordigd door het College van Bestuur. Zij informeert adviseert de GMR. Bovenschoolse aangelegenheden (zaken die alle scholen aangaan) worden behandeld in de GMR. De GMR komt vijf à zes maal per jaar bijeen.

Samenstelling GMR

  • Greetje de Boer
  • Wilco de Groot
  • Jelmer van Belle
  • Rob Bosch
  • Annestien Andela
  • Auke-jan Andringa
  • Genereux Sluiman