Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR)

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad is wettelijk verplicht en regelt de invloed op het beleid en het functioneren van de school.

In de MR hebben ouders en personeel zitting. Afhankelijk van de onderwerpen kan de oudergeleding en de personeelsgeleding instemmen of adviseren bij de voorstellen die de schooldirectie voorlegt. Iedere school heeft een MR die locatiegebonden zaken bespreekt waarbij de directeur een adviserende rol vervult. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) lijkt op de gewone MR: ook hierin is een ouder- en personeelsgeleding.

Tijdens de GMR-vergaderingen wordt het bestuur vertegenwoordigd door de algemeen directeur. De aanwezigheid van de algemeen directeur a.i., de heer Teunis Wagenaar, is om de GMR te informeren en te adviseren. Bovenschoolse aangelegenheden (zaken die alle scholen aangaan) worden behandeld in de GMR. De GMR komt vijf à zes maal per jaar bijeen.

Samenstelling GMR

Oudergeleding:

  • Jelmer van Belle - Thrimawaldaskoalle        
  • Renate Jansema (secretaris) - De Tille
  • Marianna Venema - De Opstap
  • Laura Bosma - De Bolder
  • Alle Dijk - De Bolder

Personeelsgeleding:

  • Wilco de Groot (voorzitter) - De Swetten
  • Jan Cees Nauta - De Swetten
  • Greetje de Boer - De Meander
  • Tiny Calkhoven - De Kameleon