0512 - 582 600
Handige links

Handige links

Handige links

Handige links

Onderstaand een uitgebreide verzameling van links naar websites die u van extra informatie kunnen voorzien.

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid is de nieuwe naam van Bureau Jeugdzorg Friesland. We bestaan uit de onderdelen Jeugd- en Gezinsbescherming & Veilig Thuis Friesland. Onder het motto 'Grip op veilig leven' zetten wij onze expertise in.

Het CJG Smallingerland is bedoeld voor iedereen met allerlei vragen over opgroeien en opvoeden: jeugdigen, ouders/verzorgers en professionals. Het CJG bundelt lokale functies en taken op het gebied van de algemene en preventieve gezondheidszorg en het jeugdbeleid.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is de plek waar organisaties voor de jeugd en ouders met elkaar samenwerken binnen Tytsjerksteradiel. Ouders, opvoeders, kinderen en jongeren kunnen rechtstreeks terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voor alle vragen over opvoeden en opgroeien.

DUO is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens. Zo maakt DUO goed onderwijs mogelijk.

De GGD werkt aan het bevorderen van uw gezondheid. Maar ook willen de GGD gezondheidsproblemen bij u voorkómen. De GGD richt zich onder andere op infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg en milieu-advies.

De Inspectie van het Onderwijs bekijkt jaarlijks of er aanwijzingen zijn dat scholen onvoldoende kwaliteit leveren. Op basis van een risicoanalyse en eventueel extra onderzoek wordt dan gekeken of een school extra toezicht nodig heeft. Daarnaast houdt de inspectie de (financiële) gezondheid van besturen in de gaten en houdt ze toezicht op het (accreditatie)stelsel van hoger onderwijs.

Kinderopvang Friesland verzorgt professionele kinderopvang op verschillende locaties en in alle hoeken van Friesland. Van kinderdagverblijf tot buitenschoolse opvang en van vakantieopvang tot gastouderschap. Ook voor kleinschalige kinderopvang, flexibele kinderopvang en peuteropvang kunt u bij Kinderopvang Friesland terecht.

Kinderwoud Kinderopvang biedt verschillende vormen van kinderopvang aan. U kunt bij Kinderwous terecht voor kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, peuteropvang, buitenschoolse opvang of gastouder opvang.

Op school kunnen problemen ontstaan met ouders, leerlingen en personeelsleden. Als het niet lukt om samen een oplossing te vinden, dan kan de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) een advies uitbrengen. Uw probleem kan vaak ook door mediation worden opgelost. Klachten kunnen gaan over gedrag en omgang maar ook over beslissingen.

De Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (MOS) is een brede welzijnsorganisatie. Het doel van de M.O.S. is om mensen, organisaties, wijken en dorpen met elkaar te verbinden. Om dit doel te bereiken werkt de M.O.S. samen met verschillende organisaties en instanties.

Als je te maken krijgt met geweld in huiselijke kring kun je daar altijd wat aan doen. Of het nu om jezelf gaat of om iemand anders. Of je nu vermoedens hebt, of het zeker weet. Je zorgen delen is een belangrijke eerste stap. Deze website is er om je te helpen bij die eerste stap naar hulp en advies.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen.?

Binnen Netwerk de Wâlden is gekozen om te werken met een expertisecentrum. Dit medewerkers van het centrum helpen leerkrachten ondersteuning te bieden die nodig is om aan de onderwijsvraag van de leerlingen te kunnen voldoen. Het streven van het experticecentrum is om zo veel mogelijk leerlingen goed onderwijs en dicht bij huis te laten volgen.

Onderwijsgeschillen is dé plek om een meningsverschil in het onderwijs uit de wereld te helpen. De commissies van de stichting zorgen voor uitspraken, advies en bemiddeling in de hele onderwijssector.

Opvoedadvies.nl biedt advies per e-mail, begeleiding aan huis en workshops voor ouders, scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en alle andere organisaties die interesse hebben in thema’s rond kinderen en opvoeding.

Ouders & Onderwijs is hét informatiepunt voor ouders, de gesprekspartner voor de overheid en de onderwijssector en de verbinder van ouders rond het onderwijs. Ouders & Onderwijs bouwt op drie pijlers: informatiepunt voor ouders, gesprekspartner voor de politiek, verbinder en ondersteuner voor ouders.

Ouders online is de grootste ouders-community van Nederland. Voor ouders van kinderen van -1 tot 18+.

Op de website vindt u informatie over Passend Onderwijs in Friesland.

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij er sinds 1 augustus 2014 voor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.

Met de Plaatsingswijzer wordt de advisering door de basisschool naar het vervolgonderwijs gebaseerd op de meerjarige ontwikkeling van de leerling, zoals die zichtbaar wordt in het leerlingvolgsysteem van de school.

Op deze site vind je veelzijdige informatie over basisscholen en middelbare scholen en kan je scholen vergelijken. Of je nou op het punt staat om een goede en geschikte school te kiezen, of als professional benieuwd bent hoe het staat met de kwaliteit van de scholen in je omgeving, voor iedereen biedt deze site interessante informatie over onderwijs en resultaten.

In het basisonderwijs en voortgezet onderwijs beginnen niet alle schoolvakanties voor alle scholen op hetzelfde moment. Hierdoor is er spreiding van de vakantiedrukte. De overheid bepaalt de data van de schoolvakanties. Ook geeft de overheid adviesdata voor de voorjaarsvakantie en de herfstvakantie. Een evenwichtige verdeling van de vakanties over het schooljaar is belangrijk voor de leerlingen. Bij de planning houdt de overheid rekening met de eindtoets basisonderwijs en de eindexamens voortgezet onderwijs.

De activiteiten van het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs zijn ondergebracht bij het project Versterking medezeggenschap.

Het Steunpunt Passend Onderwijs licht de zorgplicht voor scholen binnen het passend onderwijs toe. Schoolbesturen hebben vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Zorgplicht betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die op hun school zit, of die zich bij hun school aanmeldt een passende onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband krijgt.

Op deze website vindt u de regelgeving rond de overgang van leerlingen van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs, van groep 8 naar de brugklas.

Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) staat voor onderwijs dat voor ieder kind toegankelijk is en voor ieder kind optimale ontwikkelingsmogelijkheden biedt. Met aandacht voor verschillen, maar ook respect en openheid in en om de school.